section-icon

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie z siedzibą ul. Radnych 9a, 05-503 Głosków, KRS: 0000060517. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (adomps@chorobyrzadkie.pl);
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie.
 3. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie stanowi:
  1. zgoda osoby, której dane dotyczą,
  2. uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
  3. wykonanie umowy,
  4. usprawiedliwiony interes administratora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ponadto pragniemy również potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania korespondencji na dotychczasowych zasadach, tj. na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawniają do kontaktów telefonicznych. Jeśli Państwo potwierdzają status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać. Natomiast jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na adres: adomps@chorobyrzadkie.pl wpisując np. „wycofanie zgód”.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do adomps@chorobyrzadkie.pl

Administrator Danych Osobowych Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się