01.03.2020
Książeczka "Chromosomowe dzieci takie jak ja" już w sprzedaży Więcej...

20.04.2017
Spotkanie z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą Więcej...

23.02.2016
Debata Sejmowa połączona z wystawą
"Choroby rzadkie - o tym warto rozmawiać" Galeria zdjęć...

06.12.2012
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta Więcej...

22.11.2012
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Więcej...

30.05.2012
Syntetyczna Genisteina Więcej...

07.03.2012
Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu Więcej...

21.11.2011
Spotkanie z Pierwszą Damą Więcej...
Zostań członkiem

Napisz do nas:

Imię i nazwisko:


Adres email:


Treść:

                
Partnerzy:

Sprawozdania

2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
Uchwała nr 2/KR/2020 z dnia 13 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 3/KR/2020 z dnia 13 czerwca 2020 r.


2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
Uchwała nr 2/KR/2019 z dnia 01 czerwca 2019 r.
Uchwała nr 3/KR/2019 z dnia 01 czerwca 2019 r.


2017
Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa
Uchwała nr 2/KR/2018 z dnia 02 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 3/KR/2018 z dnia 02 czerwca 2018 r.


2016
Bilans
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Informacje ogólne
Uchwała nr 3/KR/2017 z dnia 03 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 4/KR/2017 z dnia 03 czerwca 2017 r.


2015
Bilans
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Informacje ogólne
Uchwała nr 3/KR/2016 z dnia 21 maja 2016 r.
Uchwała nr 4/KR/2016 z dnia 21 maja 2016 r.


2014
Bilans
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Informacje ogólne
Uchwała nr 3/KR/2015 z dnia 09 maja 2015 r.
Uchwała nr 4/KR/2015 z dnia 09 maja 2015 r.


2013
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa
Uchwała nr 2/KR/2014 z dnia 10 maja 2014 r.
Uchwała nr 3/KR/2014 z dnia 10 maja 2014 r.


2012
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa
Uchwała nr 2/WZC/2013 z dnia 11 maja 2013 r.
Uchwała nr 3/WZC/2013 z dnia 11 maja 2013 r.


2011
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa
Uchwała nr 1/WZC/2012 z dnia 19 maja 2012 r.
Uchwała nr 2/WZC/2012 z dnia 19 maja 2012 r.

2010
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa

2009
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa

2008
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2007
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa

2006
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa

2005
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa

2004
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa

na dzień: 31.12.2004r.
nazwa jednostki: Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne
adres: 05-503 Głosków, ul.Radnych 9A
numer statystyczny: REGON: 003448391, NIP: 123-09-99-634

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)
Wiersz Wyszczególnienie Stan na Wiersz Wyszczególnienie Stan na
początek roku koniec roku początek roku koniec roku
AKTYWA PASYWA
A. Aktywa trwałe 4 270,00 A. Fundusze własne 230 687,07 158 875,30
I. Wartości niematerialne i prawne I. Fundusz statutowy
II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 270,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Należności długoterminowe III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 211 155,10 -62 304,39
IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 211 155,10
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 62 304,39
IV Fundusz z lat ubiegłych 19 531,97 221 179,69
B. Aktywa obrotowe 230 687,07 154 605,30 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II. Należności krótkoterminowe 9 507,38 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III. Inwestycje krótkoterminowe III. Rezerwy na zobowiązania
1. Środki pieniężne 221 179,69 154 605,30 IV Rozliczenia międzyokresowe
2. Pozostałe aktywa finansowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa 230 687,07 158 875,30 Suma bilansowa 230 687,07 158 875,30
Data sporządzenia: 22.03.2005r.na dzień: 31.12.2004r.
nazwa jednostki: Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne
adres: 05-503 Głosków, ul.Radnych 9A
numer statystyczny: REGON: 003448391

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
Wiersz Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej 311 212,70 254 611,58
I. Składki brutto określone statutem 3 201,00 4 651,00
II. Inne przychody określone statutem 308 011,70 249 960,58
B. Koszty realizacji zadań statutowych 91 270,99 276 588,61
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 219 941,71 -21 977,03
D. Koszty administracyjne 8 850,99 40 646,78
1. Zużycie materiałów i energii 110,97 3 224,07
2. Usługi obce 3 052,66 9 445,50
3. Podatki i opłaty 48,00 1 086,13
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe 5 639,36 26 891,08
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 56,84
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe 64,38 262,58
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 211 155,10 -62 304,39
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 211 155,10 62 304,39
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia: 22.03.2005r.


I. Nazwa: Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne
Adres: ul. Radnych 9A, 05-503 Głosków
Data wpisu do KRS: 04.10.2001
Numer KRS: 0000060517
Regon: 003448391

Członkowie Zarządu:
Teresa Matulka - Prezes
ul. Radnych 9A
05-503 Głosków

Maria Grela - Vice Prezes
ul. Rybitwy 13/2
44-114 Gliwice

Agnieszka Skarżyńska - Vice Prezes
ul. Słoneczna 21
82-300 Elbląg

Mariola Kopecka - Sekrearz
ul. Budowlanych 5/18
05-530 Góra Kalwaria

Anna Ołdak-Cohen - Skarbnik
ul. Van-Gogha 3A m. 18
03-188 Warszawa

Celem statutowym Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom chorym na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne oraz ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie wzajemnej pomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania tych dzieci w społeczeństwie oraz zapewnienie im opieki i ochrony prawnej.

II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z naczelnymi i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, jednostkami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi, religijnymi, młodzieżowymi, itp. krajowymi i zagranicznymi.
2. Niesienie pomocy dzieciom chorym na mukopolisacharydozę oraz choroby pokrewne, a także ich rodzinom i opiekunom.
3. Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej.
4. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenie środowiska rodzin posiadających dzieci chore na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne przeciwdziałając uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu, bezradności, itp.
5. Prowadzenie przy pomocy środków masowego przekazu i własnych publikacji pracy propagandowo - uświadamiającej całe społeczeństwo, mającej na celu kształtowanie prawidłowych postaw wobec chorych na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne.
6. Inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących życia, bytu oraz form pomocy dzieciom specjalnej troski.
7. Ujawnianie i dążenie do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych i innych utrudniających normalne życie i funkcjonowanie dzieci chorych na mukopolisacharydozę oraz choroby pokrewne w społeczeństwie.
8. Propagowanie oświaty wśród członków Stowarzyszenia oraz w społeczeństwie na temat wszelkich osiągnięć światowej i krajowej wiedzy medycznej w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób uwarunkowanych genetycznie, a zwłaszcza defektów metabolizmu.
9. Popieranie i stymulowanie prac badawczych obejmujących zagadnienia przyczynowego i objawowego leczenia mukopolisacharydoz i chorób pokrewnych.
10. Zapewnienie dzieciom chorym na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne systematycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz możliwości korzystania ze wszystkich dóbr i środków będących w posiadaniu Stowarzyszenia i udostępnianych przez inne osoby w kraju i na świecie.

III. Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Wysokość uzyskanych przychodów w 2004 roku przedstawia się następująco:
Darowizny: 191 991,58 PLN
Składki członkowskie: 4 651,00 PLN
Wpłaty uczestników na turnus rehabilitacyjny: 23 997,00 PLN
Dofinansowanie dla uczestników turnusu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 33 972,00 PLN
Odsetki bankowe: 262,58 PLN
Inne przychody: 56,84 PLN

Suma przychodów w roku 2004 wynosi: 254 931,00 PLN

V. Wysokość poniesionych kosztów w roku 2004 wynosi: 321 505,39 PLN.

Saldo na dzień 31.12.2004 na bieżącym rachunku bankowym Stowarzyszenia
wynosiło 154 176,92 PLN.
Bank BPH PBK S.A. Oddział w Warszawie
ul. Jasna 1
00-950 Warszawa

VI. Środkiem trwałym nabytym w roku 2004 jest Kopiarka niezbędna do prowadzonej działalności Stowarzyszenia (kopiowanie broszurek informacyjnych, biuletynów, pism itp.), której koszt zakupu wyniósł 4270,00 PLN (brutto).

VII. Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne nie zatrudnia pracowników, w związku z tym nie wypłaca żadnych wynagrodzeń.

Informujemy, że w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzona była kontrola Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników.

Celem naszego działania jest niesienie pomocy dzieciom chorym na Mukopolisacharydozę oraz ich rodzinom i opiekunom. Inicjowanie wzajemnej samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania tych dzieci i ich rodzin w społeczeństwie, oraz zapewnienie im opieki i ochrony prawnej.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu
chorobyrzadkie.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Prezesa Zarządu!
© Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie
Created by: Tera-Bajt, Kropka-Web